آزمایش یک 

نام آزمايش : تاثیر آهن بر تجزیه ی سولفات مس

وسایل آزمایش : یک گرم مس سولفات ، آب ، یک لیوان ، یک همزن شیشه ای ، یک میخ آهنی 3 سانتی متری

شرح آزمایش : ابتدا یک گرم مس سولفات و مقداری آب را در یک لیوان ، با همزن شیشه ای مخلوط کردیم و مایعی آبی رنگ به دست آمد . سپس میخ را در درون آب ریختیم  .

نتیجه ی آزمایش : پس از چند دقیقه ، مشاهده کردیم که میخ آهنی مس را به خود جذب کرده و به میخ آهنی تبدیل شده است .

 

آزمایش دو

نام آزمايش : تاثیر سرکه بر روی شیر

وسایل آزمایش : یک قطره چکان ، سرکه ، شیر و دو لیوان

شرح ازمایش : یک شیر را باز کردیم و آن را در دو لیوان ریختیم . با این تفاوت که در یکی سرکه داشت و دیگری خاصیت ابتدایی را داشت .

نتیجه ی آزمایش : شیری که در آن سرکه ریخته بودیم بوی بد و رنگ زرد مانندی داشت ولی دیگری همان خواص را حفظ کرد . دراین میان یک تغییر شیمیایی صورت گرفت .

 

آزمایش سه

نام آزمايش : تائثیر سرکه روی تخم مرغ

وسایل آزمایش : یک قطره چکان ، سرکه ، قطعه ای از پوسته ی تخم مرغ ، یک بشر

شرح ازمایش : اول از همه  پوست یک تخم مرغ را در بشری انداختیم . سپس ، با قطره چکان ممقداری سرکه به آن افزودیم .

نتیجه ی آزمایش : حباب هایی بیرون آمدند که یک تغییر شیمیایی را بیان می کند .

 

آزمایش چهار

نام آزمايش : گاز به دست آمده در موقع بازدم

وسایل آزمایش : یک نی نوشابه ، لیوان و آب آهک

شرح ازمایش : ابتدا مقداری آهک را با آب مخلوط کردیم و پس از عبور دادن از صافی ، آن را آن را به آب آهک تبدیل کردیم . یک سوی نی نوشابه را در آب آهک و دیگری را بر دهانمان چسباندیم و آن را فوت کردیم .

نتیجه ی آزمایش : حباب هایی بیرون آمد و بعد آن ، آب آهک به رنگ شیری در آمد . این آزمایش نشان می دهد که بازدم ما کبن دی اکسید است .

 

آزمایش پنج

نام آزمايش : میزان نشاسته ی مواد

وسایل آزمایش : محلول ید ، یک قطره چکان ، یک قطعه سیب زمینی ، نان ، سیب و خیار

شرح ازمایش : محلول ید را در قطره چکانی ریختیم و بر روی هر چهار ماده به مقدار مساوی محلول ید ریختیم .

نتیجه ی آزمایش : سیب زمینی نسبت به همه ی مواد سیاه شد و معلوم شد که سیب زمینی ، نشاسته ی فراوانی دارد .

 

آزمایش شش

نام آزمايش : کاتالیز گر ها

وسایل آزمایش : یک حبه قند ، چراغ الكلي ، خاکستر

شرح ازمایش : ابتدا یک حبه ی قند را روی چراغ الکلی گرفتیم ولی نسوخت ، بعد هم آن را به خاکستر مالیدیم و سوخت . بدون آنکه بر خاکستر تغییری صورت گیرد .

نتیجه ی آزمایش : این عمل کاتالیز گر بودن خاکستر را نشان می دهد .

 

آزمایش هفت

نام آزمايش : نور به خط راست منتشر می شود

وسایل آزمایش : چند چوب مربع با سوراخ هايي در وسط آن و مساوي

شرح ازمایش : چوب ها را در یک خط مساوی قرار دادیم و در آخر آن یک کاغظ قرار دادیم . لیزری از پشت آن روشن کردیم و روی کاغذ انداختیم .

نتیجه ی آزمایش : با این آزمایش نشان دادیم که نور به خط راست منتشر می شود .

 

آزمایش هشت

نام آزمایش : پدیده ی اتشار

وسایل آزمایش : 1. چهار قطعه خلال سیب زمینی ( هم اندازه ) 2. یک لیوان آب معمولی 3. یک لیوان خالی 4. آب با دو قاشق شکر 5. آب با شش قاشق شکر ( همه ی لیوان ها هم اندازه )

گزارش کار آزمایش : ابتدا باید هر خلال سیب زمینی را به چهار لیوان مختلف بیاندازیم و سپس تا یک روز صبر کنیم ...

نتیجه ی آزمایش : در لیوان خالی آب سیب زمینی خارج شده و چون غلظت زیادی دارد ، می فهمیم که این آب در سیب زمینی بوده ، امّا در سه لیوان بعدی به علّت وجود شکر و آب ، سیب زمینی بر عکس لیوان خالی تغییر می کند . به خصوص در آب پر از شکر . و با این عمل می توان گفت که آب از جای پر غلظت به جای کم غلظت انتقال می یابد .

 

آزمایش نه

نام آزمایش : گرمای نهان

وسایل آزمایش : مقداری یخ ، یک دماسنج ، یک لیوان ،

گزارش کار آزمایش : ظرف یخ را با دما سنج اندازه گیری کردیم . 4- درجه بود . بعد از هر دو دقیقه دمای آن را حساب می کردیم و تا جایی رسیدیم که دیگر آب شد ولی دمایش تغییر نکرد .

نتیجه ی آزمایش : گرمای نهان ، گرمایی است که فقط صرف ذوب شدن یک ماده می شود ، بدون آن که دمایش تغییر یابد .

 

آزمایش ده

نام آزمایش : رسانایی مواد

وسایل آزمایش : یک میله ی آهنی ، یک میله ی شیشه ای ، یک میله ی آلمینیومی ، یک میله ی فلزی ، پایه

گزارش کار آزمایش : ابتدا باید به هر میله یک پارافین شمع وصل کنیم و آن ها را به پایه اتّصال دهیم و صبر کنیم تا ...

نتیجه ی آزمایش : میله ی شیشه ای ، زود تر از میله ی آهنی و مسی ، و این دو زود تر از میله ی آلمینیومی پارافینش را از دست می دهد و این عمل رسانایی  آلمینیوم را ثابت می کند .   

 

آزمایش یازده

نام آزمایش : جریان همرفت

وسایل آزمایش : لوله ی مربّعی شکل ، آب بنفش رنگ ، پایه ی آ.ش

گزارش کار آزمایش : ابتدا آب را درون لوله ی مربّعی شکل ریخه و از پایین مقداری گرما به ان می دهیم .

نتیجه ی آزمایش : آب ها به حرکت در می آیند و به بالا میرون و به چرجش در می ایند و این عمل فشار گرما به صورت همرفتی را نشان میدهد .

 

آزمایش دوازده

نام آزمایش : به وجود نیامدن جریان همرفتی

وسایل آزمایش : سیم ظرف شویی ، لوله ی آزمایشی ، مقداری یخ خرد شده ، چراغ الکلی

گزارش کار آزمایش : یخ را خرد می کنیم و آن را به داخل لوله ی آزمایشی می ریزیم و سیم ظرف شویی را داخل آن قرار می دهیم . سپس به آن با چراغ الکلی گرما وارد می کنیم .

نتیجه ی آزمایش : یخ در پایین سیم ظرف شویی باقی می ماند زیرا جایی برای تبخیر ندارد .

 

آزمایش سیزده

نام آزمایش : اثر انرژی تابشی بر مواد مختلف

وسایل آزمایش : دو عدد دماسنج معمولی ، یک ضرف سیاه ، یک ظرف سفید ، مقداری آب

گزارش کار آزمایش : آب ها را به صورت هم اندازه به داخل ظرف ها می ریزیم . سپس به آن ها دماسنج می اندازیم .

نتیجه ی آزمایش : پس از چند دقیقه می توانیم ، ببینیم که آب ظرف سیاه گرم تر است . زیرا ظرف سیاه ، قدرت جذب زیاد و ظرف سفید ، قدرت باز تاب خوبی دارد .

گزارش چهارده

نام آزمایش: شناسایی و مشاهده ی نشاسته

وسایل مورد نیاز: لام و لامل، تکّه ای سیب زمینی

شرح کار آزمایش: ابتدا قطعه ای سیب زمینی را در داخل لام قرار می دهیم، به طوری که به خرده های ریز تقسیم شده باشد و عصاره ی آن روی لامل بپاشد و پس از این کار، لام را روی لامل می گذاریم. سپس آن رات در درون میکروسکپ قرار می دهیم.

نتیجه ی آزمایش: بعد از آن که گلبول های نشاسته را مشاهده می کنیم، می توانیم آن را به رنگ مشکی مانند و کروی شکلی ببینیم که مانند مولکول در کنار هم قرار دارند.

آزمایش پانزده

نام آزمایش: انرژی موجود در موادّ غذایی

وسایل مورد نیاز: یک عدد بادام زمینی، گیره، ده میلی لیتر آب، دماسنج معمولی

شرح کار: اوّل بادام زمینی را به گیره می زنیم و در پایین آن، یک شعله مانند چراغ الکلی قرار می دهیم. سپس، روی بادام زمینی با ریختن آب در داخل لوله ی آزمایشی و گذاشتن دماسنج در داخل آن، لوله را با چراغ الکلی گرما می دهیم. بعدف منتظر می مانیم که تمام بادام زمینی بسوزد.

نتیجه ی آزمایش: با این عمل می فهمیم، آب با انرژی بادام زمینی غل غل می کند و بخار خارج می شود. و می توانیم، با سوزاندن بعضی از موادّ غذایی، مانند بادام زمینی و تمبر هندی، انرزیشان را شناسایی کرد.

 

+ نوشته شده توسط روحی - نخستین - صفایی نیا - ستاری در یکشنبه بیست و دوم اسفند ۱۳۸۹ و ساعت 18:22 |