1- الف) کدام یک از تغییرات زیر، تغییر گرماگیر است؟

 1) انجماد آهن مذاب             2) زنگ زدن آهن           

     3)انفجار دینامیت                 4) پختن گوشت

ب) از نشانه های شیمیایی واکنش جوش شیرین و سرکه است؟

  1)تغییر رنگ              2)به وجود آمدن نور           

         3) تشکیل گاز                     4)تغییر بوی ماده

2- با توجه به کلمات داخل پرانتز،جملات علمی داده شده را کامل کنید.

الف) به واکنش یک ماده با  ................ ،اکسایش می‌گویند. (سوخت – اکسیژن – گرما )

ب) هنگام سوختن شمع، نور و گرما و...................... آزاد می شود. (بخار آب – اکسیژن– پارافین مذاب )

3- درعبارات زیر غلط علمی وجود دارد،زیر آن ها خط کشیده و صحیح آنها را بنویسید.(فعل جمله را تغییر ندهید)

الف) انتوان لاووازیه ، عامل سوختن مواد را کربن دی اکسید هوا می دانست.       

ب) امپدوکلس گفت: سنگ فلوژیستون ندارد بنابراین نمی سوزد.

4- آزمایشی طراحی کنید که به کمک آن بتوان وجود نشاسته را در مواد غذایی تشخیص داد.

5- متن زیر را به دقت خوانده و به پرسش های زیر پاسخ دهید.

((معلم علوم در آزمایشگاه ، 80 گرم آهن و 40 گرم گوگرد باهم حرارت داد و ماده آهن سولفید بدست آوردبه کمک ترازو  جرم آهن سولفید را اندازه گرفت.))

 الف : معادله نوشتاری واکنش را بنویسید ؟

 ب: واکنش دهنده(واکنش گر) و فرآورده را مشخص نمایید؟

 ج) به نظر شما جرم آهن سولفید چقدر است؟دلیل بیاورید؟

6- تفسیر کنید.

الف) نفت ، بنزین و گازوئیل از سوخت های مهم بحساب می آیند.

ب)زنگ زدن آهن یک واکنش شیمیایی آهسته و آرام است.

7- الف) به موادی که سرعت واکنش های شیمیایی را تغییر می کنند چه می گویند؟

ب) یک ویژگی مهم این مواد را بنویسید؟

8- سه خاصیت فیزیکی و یک خاصیت شیمیایی بنزین را بنویسید؟

9- آتش نشان ها معمولا برای خاموش کردن آتش سوزی جنگل ،ابتدا درختان اطراف آتش را قطع و دور می کنند. به نظر شما علت این کار چیست؟

10- در تغییرات زیر کدام عامل سرعت واکنش شیمیایی را تغییر می دهد؟

الف) انفجار اتاق در اثر وجود گاز در هوا  و  زدن جرقه   :     ................................

ب) تبدیل روغن مایع به جامد در اثر گرد فلز نیکل  :    ....................................

 

 

سوالات علوم دوم راهنمایی نمونه الف

 الف – جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید ؟

 

1- اگر با نی در محلول آب آهک بدمیم رنگ آن .  .  .  .  .  .  .  .  .    می شود. .

 

2- اشتعال ناپذیری یک خاصیت شیمیایی برای .  .  .  .  .  .  .  .  .    به حساب می آید .

 

3- به نظرجرج اشتال مواد سوختی به خاطر داشتن .  .  .  .  .  .  .  .  .    می سوزند.

 

4- قرار گرفتن ماه در سایه زمین را .  .  .  .  .  .  .  .  .        گویند .

 

 ب- جملات صحیح و غلط را با علامت  X   مشخص نمایید 0

 

1- آزاد شدن اکسیژن از آب اکسیژنه واکنش گرماگیر است------- ------------صحیح            غلط

 

2- علت سایه انتشار نور به خط راست است      ---------------------------  صحیح            غلط

 

 3- به انرژی ذخیره شده در مواد شیمیایی انرژی شیمیایی گویند ------------  صحیح           غلط

 

4- زاویه بین پرتو بازتاب و پرتو تابش زاویه تابش گویند .   -----------------صحیح           غلط

 

 

 

 ج- کدام گزینه صحیح است ؟

 

1-کدام واکنش زیر تغییر شیمیایی است ؟

 

       چگالش                 اکسایش                          انجماد                              ذوب خمیری

 

 2- پارافین شمع از دو عنصر .  .  .  .  .  .  .  .  .    و.  .  .  .  .  .  .  .  .     تشکیل شده است   ؟

 

              هیدروژن و نیتروژن                                                 گوگرد و آهن                  

 

               هیدروژن و کربن                                           گاز کربن دی اکسید و آب

 

 3-  از واکنش مقابل کدام ماده حاصل می شود NO2 + NO2             . . . . .          

 

    2O2N2                           NO2                4O 2N                             2O2N

 

4- در اثر حل شدن قرص جوشان در آب کدام ماده حاصل می شود ؟

 

      بخار آب               گاز کربن دی اکسید                   گاز اکسیژن                      هیچکدام

 

 

 

د-   از تجزیه آب به وسیله جریان برق گاز اکسیژن و هیدروژن تولید می شود :

 

 الف : معادله نوشتاری واکنش را بنویسید ؟

 

 ب: واکنش دهندها و فرآورده را مشخص نمایید؟

 

 ج- این واکنش گرما گیر است یا گرماده ؟

 

 

 

 ح -  در صنعت چگونه روغن نباتی مایع را به جامد تبدیل می کنند ؟

 

 

 

ط –  تفاوت بین تغییر فیزیکی و تغییر شیمیایی چیست؟

 

 

 

 ی- ماه گرفتگی را توضیح دهید ؟

 

 

 

و – کلمات زیر را توضیح دهید؟

 

 1-    کاتالیزگر:

 

نیم شفاف

 

» سوالات علوم دوم نمونه ب

الف – جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید

 

1- قرص جوشان هنگام حل شدن در آب گاز.  .  .  .  .  .  .  .  . تولید می کند.

 

2- زاویه بین .  .  .  .  .  .  .  .  .و خط عمود بر آینه را زاویه باتاب گویند. .

 

3- .  .  .  .  .  .  .  .  .سوختن را ترکیب ماده با اکسیژن می دانست.

 

4-  حل شدن  شکر در آب جوش نوعی تغییر.  .  .  .  .  .  .  .  .است.

 

ب- جملات صحیح و غلط را با علامت  X   مشخص نمایید 0

 

 1- ترکیب آهن و گوگرد با هم نوعی واکنش گرماده است  ------- ------------صحیح            غلط

 

2- در ماه گرفتگی زمین بین ماه و خورشید قرار می گیرد ------------------  صحیح            غلط

 

 3- تغییر شیمیایی باعث افزایش انرژی شیمیایی در مواد شیمیایی می شود  -  صحیح           غلط

 

4- سطح های نا صاف باز تاب منظم دارند و تصویر در آنها بوجود نمی آید .  صحیح           غلط

 

 

 

 ج- کدام گزینه صحیح است ؟

 

1-برای تشخیص نشاسته از کدام ماده زیر استفاده می شود  ؟

 

  مس سولفات               کات کبود                        تنتورید                             آب آهک

 

 2- کدام یک از تغییرات زیر شیمیایی نیست   ؟

 

              زرد شدن برگ درختان                                      سرخ شدن سیم بر اثر گرما                  

 

                      انفجار باروت                                                              اکسایش

 

 3-  مایعی بی رنگ ، بسیار سمی ،از آن برای سفید کردن پارچه ها استفاده می شود

 

    آنزیم                         کاتالیزگر                 آب اکسیژنه                             محلول ید

 

4- کدام مورد در سرعت واکنش شیمیایی تاثیر ندارد ؟

 

      بخار آب                      گرما                           حالت فیزیکی                           غلظت

 

 

 

د-   از از ترکیب اکسیژن وآهن  آهن اکسید  تولید می شود :

 

 الف : معادله نوشتاری واکنش را بنویسید ؟

 

 ب: واکنش دهندها و فرآورده را مشخص نمایید؟

 

 ج- این واکنش گرما گیر است یا گرماده ؟

 

 

 

 ح -  درمقابل قانئن بازتاب نور را نوشته و آنرا رسم نمایید؟

 

                                         

 

ط –  در هنگام سوختن کاغذ چه بر سر ذرات آن آمده است ؟ آیا تغییر فیزیکی دارد مثال بزنید؟

 

 

 

 ی- 6 مورد از مهمترین خواص فیزیکی  ماده را بنویسید ؟

 

 

 

و – کلمات زیر را توضیح دهید؟

 

 ۱-    خواص شیمیایی:

 

بازتاب نور

 

*********************************************************************** 

» 200 سوال پایه دوم

 سوالات چهار گزينه اي پايه دوم

 

1- كدام يك از تغييرات زير فيزيكي است ؟

الف) زرد شدن برگ درختان ب) تبديل شير به پنير ج) تصعيد نفتالين د) اكسيد شدن گلوكز در سلول ها

 

 

2- كدام يك از گزينه هاي زير از جمله خواص شيميايي مواد است؟

الف) انحلال پذيري در آب ب) قابليت مفتول شدن ج) جلا پذيري د) اكسيد شدن خود به خودي

 

 

3- براي خاموش كردن آتش در بغضي موارد از گاز كربن دي اكسيد استفاده مي كنند زيرا اين ماده از طريق .......آن را خاموش مي كند.

الف) سرد كردن آتش ب) جلوگيري از رسيدن سوخت به آتش ج) قرار گرفتن بر روي آتش و جلوگيري از رسيدن اكسيژن د) تغيير دادن حالت ماده ي سوختني

 

 

4- كدام يك از شرايط زير از به وقوع پيوستن تغيير شيميايي جلوگيري مي كند؟

الف) نگه داري بعضي داروها در شيشه هاي قهوه اي ب) نگه داري نفتالين در شيشه هاي در بسته

ج) قرار دادن ظرف آب در جايخي يخچال د) خشك شدن لباس خيس در باد

 

 

5- انرژي فعال سازي كداميك از بقيه كمتر است؟

الف) تجزيه الكتريكي آب به اكسيژن و هيدروژن ب) اكسيد شدن خود به خودي سديم در مجاورت با هوا ج) سوختن پارافين شمع و توليد گرما و نور د) تشكيل آهن سولفيد از حرارت دادن گوگرد و آهن

 

 

6- كدام يك از مثال هاي زير نشان دهنده ي انتشار نور به صورت خط راست است؟

الف) ديده شدن نور چراغ قوه ب) انعكاس نور از روي سطح آب

ج) تشكيل سايه د) شكستن نور در منشور

 

 

7- مقدار زاويه A در شكل مقابل چند درجه است؟

الف) 35 ب) 70 ج) 45 د) 55

 

 

8- در تجزيه نور به وسيله ي منشور كدام يك از نورها بيش از بقيه شكسته مي شوند؟

الف) آبي ب) قرمز ج) نارنجي د) سبز

 

 

9- با توجه به تصوير مقابل قطعه هاي AوB به ترتيب از راست به چپ عبارتند از :

الف) عدسي كاو – آينه ي تخت ب) عدسي كوژ – آينه ي كاو

ج) عدسي كاو – آينه ي كاو د) عدسي كوژ – آينه ي كوژ

 

 

10- بسامد كدام يك از فنر هاي زير بزرگ تر است؟

الف)           ب)                 ج)              د)

11- اگر بسامد يك موج 50 هرتز و طول موج 5 سانتي متر باشد سرعت انتشار موج چند متر بر ثانيه است؟

الف) 5/0 ب) 50 ج) 5/2 د) 250

 

 

12- كدام يك از موج هاي زير براي انتشار نياز به محيط مادي دارد؟

الف) راديويي ب) صوتي ج) فرابنفش د) نور مرئي

 

 

13- كداميك از امواج زير براي استريل كردن وسايل و محيط قابل استفاده است؟

الف) فروسرخ ب) اشعه ي ايكس ج) گاما د) ميكروويو

 

 

14- كدام يك از جملات زير صحيح است ؟

الف) افزايش انرژي دروني ماده باعث تغيير حالت آن مي شود.

ب)افزايش دماي يك ماده باعث افزايش انرژي دروني آن مي شود.

ج) افزايش دماي يك ماده باعث افزايش پتانسيل ذرات آن مي شود.

د) بين انرپي دروني يك ماده , دما و تغيير حالت ماده ارتباطي وجود ندارد.

 

 

15- انتقال گرما در خلا از طريق ..........انجام مي شود.

الف) همرفت و رسانايي ب) تابش و همرفت ج) همرفت د) تابش

 

 

16- كدام يك از كاني هاي زير كاني ثانويه است؟

الف) كوارتز ب) فلدسپات ج) تالك د) ميكا

 

 

17- كدام يك از كاني هاي زير جلاي شيشه اي داشته و نور را از خود عبور مي دهد؟

الف) مس ب) كوارتز ج) گوگرد د) گرافيت

 

 

18- كدام يك از سنگ هاي زير آذرين دروني است؟

الف) گرانيت ب) بازالت ج) ريوليت د) ماسه سنگ

 

 

19- كدام يك از سنگ هاي زير به ترتيب ( از راست به چپ) رسوبي تبخيري و رسوبي سيماني است؟

الف) سنگ گچ و بازالت ب) مرمر و كنگلومرا ج) سنگ گچ و كنگلومرا د) گرانيت و ماسه سنگ

 

 

20-كدام يك از سنگ هاي زير رسوبي است؟

الف) گرانيت ب) مرمر ج) بازالت د) زغال سنگ

 

 

21- احتمال وجود فسيل در كدام يك از سنگ هاي زير وجود دارد؟

الف) مرمر ب) بازالت ج) ماسه سنگ د) گرانيت

 

 

22- ميزان تغييرات فيزيكي و شيميايي در كدام افق يا لايه ي خاك كمتر از بقيه است؟

الف) افقC ب) گياخاك روي افق A ج) افقA د) افق B

 

 

23- كنترل فعاليت هاي سلول بر عهده ي ..............است.

الف) پوسته ب) هسته ج) ديواره ي سلولي د) سيتوپلاسم

 

 

25- كدام يك از دستگاه هاي زير تقريبا در تمام بدن پراكنده اند ؟

الف) حركتي – تنفسي ب) گوارشي – عصبي ج) گردش خون – ارتباطي د) دفع ادرار – توليد مثل

 

27- كدام يك از مواد زير براي اينكه جذب دستگاه گوارش شوند نياز به گوارش گوارش ندارند؟

الف) چربي ب) پروتئين ج) مواد نشاسته اي د) آمينواسيد

 

 

28- شكل مقابل تصوير ساده شده ي دستگاه گوارش انسان است . بخش هاي AوBوC به ترتيب (از راست به چپ) عبارتند از:

الف) مري – لوزالمعده (پانكراس ) – آپانديس

ب) ناي – كبد – راست روده

ج) مري – كبد – آپانديس

د) ناي – لوزالمعده (پانكراس) – راست روده

 

 

29- در كداميك از بخش هاي زير آنزيم گوارشي ترشح نمي شود؟

الف) معده ب) دوازدهه ج) دهان د) مري

 

 

30- جذب كدام ويتامين بدون كمك شيره هاي گوارشي انجام نمي شود؟

الف) E ب)B  ج) C   د) A

 

 

سوالات تشريحي پايه دوم

1- آب اكسيژنه ماده اي شيميايي است كه در اثر حرارت يا نور به آب و

وگاز اكسيژن تجزيه مي شود. در دو لوله ي آزمايش مقدار مساوي

آب اكسيژنه ريخته , لوله ي آزمايش شماره ي 1 را حرارت مي دهيم

و گاز اكسيژن توليد شده را جمع آوري مي نماييم . در لوله ي آزمايش شماره 2

مقدار كمي گرد اكسيد منگنز مي ريزيم و س÷س لوله آزمايش را به آرامي

حرارت داده و گاز اكسيپن توليد شده را جمع آوري مي كنيم سپس نمودار

مربوط حجم گازاكسيژن توليد شده نسبت به زمان در هر دو لوله ي آزمايش

را رسم مي كنيم .

الف) چه عاملي باعث شده گاز اكسيژن توليد شده در لوله ي آزمايش شماره ي 2 بيش تر از لوله ي آزمايش شماره ي 1 باشد؟

 

ب) اگر در لوله ي آزمايش ديگري (لوله آزمايش شماره ي 3) به مقدار مساوي دو لوله قبلي آب اكسيژنه بريزيم و فقط به آن مقداري گرد اكسيد منگنز اضافه كنيم:

- پيش بيني كنيد مقدار گاز اكسيژن توليد شده در اين لوله به هركدام از لوله هاي آزمايش شماره ي 1 و 2 كمتر است يا بيشتر ؟

 

- منحني مربوط به پيش بيني خود را بر روي نمودار بالا رسم كنيد.

 

 

 

2- كدام يك از ابزار هاي نوري زير مي توان با استفاده از نور خورشيد كاغذي را آتش زد؟ چرا؟

آينه ي تخت – عدسي كوژ – آينه ي كوژ – عدسي كاو

 

3- توضيح دهيد چگونه با استفاده از عدسي كوژ و يك عدسي كاو مي توان تصوير يك جسم را بر روي پرده را تشكيل داد؟(بهتر است براي كامل كردن پاسخ خود شكل مربوط به پاسخ خود را رسم نماييد)

 

 

 

4- آزمايشي طراحي كنيد كه نشان دهد اندازه ي تصويري كه از يك جسم بر روي صفحه تشكيل می شود به فاصله ي جسم از منبع نور بستگي دارد.

 

 

 

5- در يك امتحان عملي معلم سه تكه سنگ در اختيار حامد قرار دارد و به او گفت : اگر اين سه تكه سنگ شامل : ماسه سنگ – بازالت و گرانيت باشند چگونه مي توانيد هركدام از اين سنگ ها را بشناسيد. حامد با آوخته هاي قبلي خود به راحتي توانست بازالت را از دو سنگ ديگر تشخيص دهد اما نتوانست دو سنگ باقي مانده را به درستي از هم تشخيص دهد.

الف) فكر مي كنيد حامد با استفاده با استفاده از چه ويژگي هايي توانست سنگ بازالت را از دو سنگ ديگر تشخيص دهد؟

ب) اگر شما بخواهيد به حامد كمك كنيد از كدام ويژگي يا ويژگي ها براي تشخيص براي تشخيص سنگ هاي گرانيت و ماسه سنگ از يكديگر استفاده مي كنيد؟

 

 

7- هرگاه تكه اي نان را براي مدت چند دقيقه بجويم احساس مزه ي شيرين مي كنيم . علت را توضيح دهيد.

 

8- علت اين كه در طول زمان روزه داري ميزان قند خون تقريبا ثابت مي ماند را حد اكثر در دو سطر توضيح دهيد.

 

-----------------------------------------------------------------------

 

الف )سئوالات كامل كردني : لطفاٌ جملات زير را با كلمات مناسب كامل كنيد.

 

1- براي شناسايي مواد از خواص……………ماده مانند بو، رنگ،و نقطه ذوب كمك گرفته مي شود.

 

2-………… جامد شكننده زرد رنگي است كه در دماي 119 درجه ذوب مي شود.(ص2(

 

- 3 گوگرد در هوا مي سوزد وبه گاز سمي و خفه كننده ………… تبديل مي شود. (ص4(

 

- 4در تغيير شيميايي ساختار ذره اي يا…………ماده تغيير مي كند و ماده جديدي با خواص متفاوت توليد مي شود.(ص3(

 

- 5تغييراتي كه عموما با آزاد كردن انرژي همراهند تغيير………….گويند.(ص5(

 

- 6توليد سولفيد آهن از آهن وگوگرد يك واكنش ………….است.(ص5(

 

- 13به ان دسته از مواد سوختني كه براي تامين ………………. سوزانده مي شوند سوخت گويند.(ص17)

 

- 14در واكنش …………………يك تركيب با عنصر سازنده اش به تركيب هاي ساده تر تبديل مي شوند.(ص18)

 

…………….-15سرعت يك واكنش شيميايي را افزايش مي دهند ولي خود دچار تغيير شيميايي نمي شوند.(ص22)

 

- 16به اجسامي كه ازخود نور تابش كنند منير يا……………….گويند.(ص25)

 

- 17به اجسا مي كه نور را از خود عبور مي دهند ولي اجسام از پشت آنها به و ضوح ديده نمي شود…………گويند.(ص26)

 

- 18كسوف يا خسوف زماني رخ مي دهد كه زمين ، ماه و خورشيد روي يك ………………باشند .(ص28)

 

- 19در بازتاب نور از سطح يك جسم ،همواره زاويه ………………وبازتاب برابرند.(ص30)

 

- 20تصوير در آينه تخت ومحدب همواره ……………………است.(ص31و34)

 

- 21كج شدن يا تغيير مسير نور را ………………………….گويند.(34)

 

- 22شكست نور براي پرتوهايي از نور كه به طور ……………از يك محيط به محيط ديگر وارد ميشوند رخ نمي دهد.( ص36)

 

- 23در هنگام شكست نور ………………… بيش تر و نور قرمز كمتر از همه رنگهاي نور تغيير مسير مي دهد.(ص36)

 

- 24در ساخت بسياري از ابزارهاي نوري مانند دوربين ها از عدسي …………………استفاده مي شود.(ص39)

 

- 25دوره را با نماد ………… وبسامد را با نماد ……………نشان مي دهند.(ص42)

 

- 26موج در هر محيط با سرعت معيني منتشر مي شود كه به آن ………………..گويند.(ص45)

 

- 27طيف موج الكترومغناطيسي از موج …………..تا موج ...........را شامل مي شود.(ص49)

 

- 28به مجموعه انرژي ذرات سازنده هر ماده……………….آن ماده مي گويند.(ص53)

 

- 29انرژي دروني هر ماده به انرژي جنبشي وانرژي ………………ذرات سازنده آن ماده بستگي دارد.(ص53)

 

- 30سرد سازي معمولى با استفاده از ……………………انجام مي شود.(ص66)

 

- 31دستگاهي گه انرژي گرمايي را به ………………… تبديل مي كند نام دارد . (ص 6)

 

32- موتور جت …………… ندارد و سوخت آن ……………… است . ( ص 69)

 

35- قسمت خميري گوشته را ……………… گويند . (ص 76)

 

- 36پوسته سنگي و سخت زمين به همراه قسمت سنگي گوشته را …………… گويند . (ص 77)

 

…………- 37مواد طبيعي و خالص هستند كه انسان و ديگر موجودات در بوجود آوردن آنها د خالتي نداشته اند .(ص78)

 

- 38كوارتز ، ……… و ………… از كانيهاي اوليه محسوب مي شوند . (ص80)

 

- 39كاني رسي يك كاني…………… است كه از تجزيه ……………… بوجود مي آيد .(ص 80)

 

40- گروهي از كاني هاي ثانويه مانند …………… دز اثر گرما . فشار زيادي كه تحمل كرده اند به وجود آمده اند . ( ص 81)

 

41- مقاومت يك سنگ در مقابل خراشيده شدن را……………… گو يند . ( ص 82)

» ادامه 200 سوال پایه دوم

 

42- گوگر د هميشه به رنگ ………… فيروزه به رنگ ……… و گرافيت به رنگ ………… است .(ص 83)

 

43- علاوه بر حرارت .و فشار ……………… نيز نقش مخمي در ذوب شدن سنگها دارد .(ص 85)

 

44- تفاوت اصلي سنگهاي آذرين بيروني و دروني در …………………… است . (ص 86)

 

45- مرغوبيت يك سنگ دگرگون شده بستگي به ميزان……… و …… دارد كه زماني در زيرزمين تحمل كرده است .(ص90)

 

46- از دگزگون شدن ماسه سنگ ،سنگ …………… و از دگرگون شدن گرانيت ، سنگ ……… به وجود مي آيد . (ص91)

 

47- سنگ مادر سنگي است كه در آن ……………… تشكيل مي شود . ( ص 91)

 

48- زغال سنگ نوعي سنگ………… است كه از باقي ماندن ………… در بين لايه هاي رسوبي و در طول زمان تشكيل شده است . (ص94)

 

49- زغال كك در صنايع …………… براي جدا سازي نا خالصي هاي …………… استفاده مي شود .(ص95)

 

50-بعضي از كاني ها به دليل رنگ ………… سختي و از همه مهمتر كمياب بودن به عنوان جواهر به كار مي روند . (ص98)

 

 ب ) سئـــــــوالات صحيح و غلط: جملات صحيح و غلط را مشخص كنيد :

 

51- سيتوپلاسم ورود و خروج مواد از سلول را كنترل مي كند.( ) ص100

 

52- اندازه سلول هاي بدن بين 1/. تا 01/. ميليمتر تغيير مي كند.( ) ص101

 

53- پوسته سلول توانايي انتخاب دارد و هر چه را كه لازم دارد از محيط مي گيرد.( ) ص102

 

54- هر چه سلول كوچكتر باشد ورود و خروج مواد آسانتر صورت مي گيرد.( ) ص102

 

55- مجموعه اي از بافتها كه يك كار بر عهده دارند را دستگاه مي گويند.( ) ص104

 

56- به مجموعه سلول هاي مشابه كه كار يكساني دارند بافت گويند.( ) ص104

 

57- پروتئين ها و نمك ها از مواد معدني مورد نياز بدن هستند.( ) ص105

 

58- به موادي كه فقط در بدن جانداران ساخته مي شود مواد آلي گويند.( ) ص105

 

59- سلولز كربو هيدراتي است كه ديواره سلول هاي گياهان را تشكيل مي دهد.( ) ص106

 

60-از اتصال تعداد زيادي گلوكز ،نشاسته و قند معمولي توليد مي شود.( ) ص106

 

61- نمك ها و پروتئين ها وظيفه ماده سازي و ترميم را در بدن به عهده دارند.( ) ص106

 

62- از اجتماع آمينو اسيد ها پروتئين به وجود مي آيد.( ) ص108

 

63- كربو هيدرات ها بيشتر از چربي ها براي بدن انرژي فراهم مي كنند.( ) ص108

 

65- تنها كاري كه چربي در بدن انجام مي دهد محافظت از بدن در برابر سرماست. ( ) ص108

 

66- اگر ويتامين D به بدن نرسد سلولهاي استخواني نمي توانند از كلسيم استفاده كنند. ( ) ص110

 

67- ويتامين K به وسيله پوست در برابر نور آفتاب ساخته مي شود.( ) ص110

 

68- يك كالري مقدار گرمايي است كه مي تواند يك كيلو گرم آب را يك درجه گرم كند.( ) ص 112

 

69- خوردن ميوه وسبزي باعث بهتر كار كردن دستگاه گوارش مي شود .( ) ص 114

 

70- كبد و لوز المعده جزء دستگاه گوارش نيستند. ( ) ص 119

 

71- تعداد دندانهاي نيش 8 عدد است.( ) ص120

 

72- دوازدهه محل ورود ترشحات كبد و لوزالمعده است. ( ) ص121

 

73- كار دهان فقط تغيير شيميايي در غذا است.( ) ص121

 

74- هر آنزيم فقط بر ماده معيني تاثير مي كند .( ) ص123

 

75- بعضي آنزيم ها از جنس پروتئين اند. ( )ص123

 

76- مقدار اضافي قند خون به صورت گليكوژن در كبد ذخيره مي شود. ( ) ص128

 

77- خون يك نوع بافت است كه سلولهاي آن در مايع شناورند.( ) ص130

 

78- گلبول هاي سفيد و قرمز هر دو در مغز استخوان ساخته مي شوند .( ) ص130

 

79- عمر پلاكت ها بين 5 تا 9 روز است و هسته كوچكي دارند. ( ) ص131

 

80- خون وسيله انتقال مواد ورابط سلولهاي بدن است.( ) ص132 و 133

 

81- اوره ماده اي است سمي كه در كبد ساخته مي شود .( ) ص132

 

82- خون گروه B داراي آنتي ژن B است. ( ) ص134

 

83- خون گروه O آنتي كور ضد A وB دارد.( ) ص134

 

84- باريك بودن مويرگ در بالا بردن فشار خون تا ثير دارد .( ) ص138

 

85- خون سياهرگي معمولاً غليظتر از خون سرخرگي است. ( ) ص139

 

86- ديواره ناي استخواني است تا از بسته شدن آن جلوگيري شود. ( ) ص 144

 

87- تركيب گلوكز وچربي با اكسيژن به منظور تبديل به ملكولهاي كوچكتر، را تنفس گويند. ( ) ص143

 

88- علت تبادل گاز ها در خون تفاوت در مقدار آنها ست. ( ) ص148

 

89- كليه اندام تنظيم كننده تر كيب خون است .( ) ص151

 

90- كليه مقدار آب و نمك خون را تنظيم مي كند. ( ) ص150

 

 ج ) سئولات تشريحي :

 

91- واكنش گرماگير را تعريف كنيد. ص5

 

92- منظور از خواص فيزيكي ماده چيست ؟ ص2

 

93- واكنش توليد سولفيد آهن را به صورت معادله  نوشتاري بنويسيد. ص14

 

94-منظور از قانون پايستگي ماده چيست ؟ ص15

 

95- انرژي شيميايي را تعريف كنيد. ص15

 

96- منظور از اكسايش چيست ؟ يك مثال بزنيد. ص17

 

97- واكنش تركيب يا سنتز را تعريف كنيد. ص18

 

98- سرعت يك واكنش شيميايي را چگونه تعيين مي كنند؟ ص20

 

99- عوامل مؤثر بر سرعت واكنش هاي شيميايي را بيان كنيد . ص21

 

100- كاتاليزگر چيست؟ يك مورد كاربرد آن را بيان كنيد. ص22

 

101- (الف) جسم منير به چه جسمي مي گويند؟ (ب) منظور از جسم كدر چيست؟ ص25و26

 

102- خصوصيات تصوير در آينه تخت را بيان كنيد. ص31

 

103- قانون بازتاب نور را بيان كنيد. ص30

 

104- (الف) به چه آينه اي محدب يا كوژ گفته مي شود؟ (ب) خصوصيات تصوير در اين نوع آينه چيست؟ ص32و34

 

105- منظور از شكست نور چيست؟ ص34

 

106- (الف) طيف نور چيست؟ (ب) كدام طيف نور بيشتر تغيير مسير ميدهد؟ ص36

 

107- منظور از فاصله كانوني عدسي چيست؟ ص38

 

108- خصوصيات تصوير در عدسي واگرا چيست؟ ص39

 

109- دوره را با ذكر نماد ان تعريف كنيد. ص42

 

110- فركانس را با ذكر نماد آن تعريف كنيد. ص42

 

111- (الف) سرعت انتشار موج چيست؟ (ب) طول موج يعني چه؟ ص45

 

112- منظور از چشمه صوت چيست؟ ص47

 

113- انواع وسايل صوتي را نام ببريد. ص47

 

114- تفاوت موج هاي صوتي و الكترومغناطيسي چيست؟ (2مورد) ص49

 

115- موج هاي صوتي را بر حسب بسامد آن ها به چند دسته تقسيم مي كنند؟ (نام ببريد) ص48

 

116- منظور از امواج فروصوت چيست؟ ص48

 

117- كاربرد امواج فراصوت در پزشكي چيست؟ ص48

 

118- (الف) منظور از اترژي درون يك ماده چيست؟ (ب) وبه چه چيزي بستگي دارد؟ ص53

 

119- تفاوت دما و گرما چيست؟ ص54

 

120- (الف) منظور از گرماي نهان انجماد چيست؟ (ب) چه رابطه اي با گرماي نهان ذوب دارد؟ ص55

 

121- گرماي نهان ذوب را تعريف كنيد. ص55

 

122-تفاوت انتقال گرما به روش رسانايي با همرفت چيست؟ ص56و57

 

123- تفاوت انتقال گرما به روش رسانايي و تابش چيست؟ ص56و61

 

124- سه شرط لازم براي ايجاد جريان همرفتي چيست؟ ص60

 

125- در شوفاژ چند جريان همرفتي وجود دارد؟ نام ببريد. ص65

 

126- چرا لوله هاي سياه پشت يخچال هاي خانگي هميشه داغ است؟ ص67

 

127- تفاوت موتور اتومبيل و جت در چيست؟ ص69

 

128- مراحل يك موتور چهار زمانه را نام ببريد و در مورد آن شرح دهيد. ص68

 

129- چرا موشك به راحتي مي توانذ از جو زمين خارج شود؟ ص70

 

132- چند مورد از روش هاي غير مستقيم مطالعه زمين را نام ببريد. ص75و76

 

133- لايه هاي تشكيل دهنده زمين را به ترتيب از خارج به داخل نام ببريد. ص76

 

134- منظور از سنگ كره و نرم كره چيست/ ص76و77

 

135- مواد سازنده گوشته را نام ببريد. ص76

 

136- هسته بيشتر از چه عناصري ساخته شده است؟ ص76

 

137- كاني را تعريف كرده و دو مثال بزنيد. ص78

 

138- كاني ثانويه را تعريف كرده و سه مثال بزنيد. ص80و81

 

139- به چه جسمي متبلور گفته مي شود؟ ص81

 

140- منظور از سختي و جلاي يك كاني چيست؟ ص82و83

 

141- انواع سنگ هاي آذرين را نام برده و بگوييدتفاوت اصلي انها در چيست؟ ص84تا86

 

142- سنگ هاي آذرين بيروني چگونه تشكيل مي شود؟ يك نمونه نام ببريد. ص84تا86

 

143- (الف) منظور از رسوب چيست؟ (ب) ترتيب ته نشين شدن رسوبات را از ساحل به دريا نام ببريد. ص87

 

144- دو ويژگي برجسته سنگ هاي رسوبي را نام ببريد. ص89

 

145- سنگ هاي رسوبي چگونه تشكيل مي شوند يك مثال بزنيد. ص90و91

 

146- منظور از سنگ مخزن و ستگ مادر چيست؟ ص93

 

147- سنگ پوششي چيست؟ ص93

 

148- زغال سنگ چگونه تشكيل مي شود؟ ص94

 

149- سه مورد از كاربرد كاني ها در صنايع را بنويسيد. ص96 تا 98

 

150- قسمتهاي سازنده سلولهاي بدن را نام ببريد. ص100

 

151- عنا صر سازنده پروتئين ها را نام ببريد. ص102

 

152- مواد آلي به چند دسته تقسيم مي شوند؟ نام ببريد. ص105

 

153- نقش ويتامين ها و نمك ها در بدن چيست؟ ص106

 

154- چه موادي در بدن نقش انرژي زايي (سو خت) دارند؟ ص106

 

155- سه نوع كربوهيدرات را نام ببريد. ص106

 

156- آمينو اسيد چيست؟ ص108

 

157- ملكول هاي سازنده چربي ها را نام ببريد. ص108و109

 

158- دو مورد از نقش چربي ها را در بدن بنويسيد. ص108

 

159- كدام ويتامين ها مي توانند در خود بدن ساخته شوند؟ چگونه؟ ص110

 

160- عمل پتاسيم يا سديم را در بدن بيان كنيد. ص111

 

161- واحد انرژي چيست؟ آن را ( واحد ) تعريف كنيد . ص112

 

162- پنج گروه مواد غذايي را نام ببريد. ص114

 

163- قسمتهاي تشكيل دهنده دستگاه گوارش را به ترتيب نام ببريد. ص119

 

164- اجزاي معده را نام ببريد. ص121

 

165- صفرا در كجا توليد مي شود؟ نقش آن در بدن چيست؟ ص122

 

166- نقش آميلاز بزاق و شيره معده در بدن چيست؟ ص124

 

 167- جذب غذا يعني چه؟ ص127

 

168- نقش كبد در بدن چيست؟ ص128

 

169- چهار مورد از ويژگي هاي گلبول قرمز را نام ببريد. ص130

 

170- چهار مورد از ويژگي هاي گلبول سفيد را نام ببريد. ص131

 

171- سه مورد از ويژگي پلاكت ها را نام ببريد. ص131

 

172- كار خون چيست؟2 مورد ص 132

 

173- چرا ديواره بطن ها قطور تر از دهليزهاست؟ ص136

 

174- سياهرگ وسرخرگ را تعريف كنيد. ص138

 

175- نقش گردش خون كو چك را در بدن توضيح دهيد. ص140

 

176- چرا به كبد، بر خلاف بقيه اندام ها دو رگ وارد شده است ؟ ص140

 

177- منظور از فشار خون چيست ؟ ص141

 

178- تنفس را تعريف كنيد . ص143

 

179- قسمتهاي تشكيل دهنده دستگاه تنفس را به ترتيب نام ببريد. ص144

 

180- هواي دم وبازدم چه تفاوتهايي با هم دارند؟ ص145

 

181- چرا افراد سيگاري اغلب سرفه مي كنند؟ ص147

 

182- كدام ماهيچه ها هنگام تنفس به باز و بسته شدن ششها كمك ميكنند؟ ص148

 

183- نفرون چيست؟ كار كليه چيست؟ ص151

 

184- اندام هاي دفعي بدن را نام ببريد. جدول ص151

 

185- چرا با گذشت صدها سال از عمر زمين كوهها از بين نرفته اند و درياها از مواد رسوبي پر نشده اند؟ ص87

 

186- انتقال گرما به روش همرفت در چه مواردي صورت مي گيرد؟ ص59

 

187- چرا نوشتن معادلات شيمييايي به صورت نمادي آسانتر است؟ ص59

 

189- انتقال گرما به روش رسانايي را توضيح دهيد. ص56

 

190- منظور از گوارش چيست؟ ص155

 

191- زاويه تابش چيست؟ ص30

 

192- فسيل در ميان كدام سنگ ها بيشتر يافت مي شود؟ ص 89

 

193- دو راه جلوگيري از اتلاف گرما در خانه چيست؟

 

194- از ميان دو عدسي محدب چگونه بدون لمس كردن بفهميم كدام محدب تر است؟

 

 196- محدوده بسامد صداهاي قابل شنيدن براي انسان چيست؟

 

197- تفاوت ماسه سنگ وكنگلو مرا چيست ؟

 

198- دو سنگ رسوبي تبخيري نام ببريد.

 

- 199از ميان دو عدسي محدب و مقعر چگونه مي فهميد كدام محدب تر است؟

بهزاد

+ نوشته شده توسط روحی - نخستین - صفایی نیا - ستاری در شنبه بیستم آذر ۱۳۸۹ و ساعت 16:4 |